CSEPETICSAPATA ZÁROLVA! – a pécsi püspök botrányos öngólja?

Milyen messze van tőlünk Szálka?
Talán, ez a kérdés most nem csak engem foglalkoztat…
A település – állítólag – Tolna megyében, a szekszárdi dombvidék déli részén, erdős vidéken fekszik, Szekszárdtól és Bonyhádtól, egyaránt 12 km-re. Ha derűsen, mint valami bájos búvóhelyről írnék, kibogozhatnám a színes leírásokból a táj rejtelmeit; most mégis inkább ezt a megközelítést választom – a község bizony az Isten háta mögötti hely, melyben az imbolygó lángok előbb-utóbb kioltatnak… már, ha a szándékok erről vágynak muzsikálni.

Szálka közelségét, lüktetését már hónapok óta érzem, figyelem, most mégis, szinte minden megváltozott – új értelmet nyert a „tiltás”, meg a „dicsőség” minden megnyilvánulása. Most éppen nagyon közeli helynek gondolom ezt a tőlünk több mint 260 kilométerre fekvő települést.

0005

E falu a jelenlegi tartózkodási helye Cseh Péter Mihálynak, annak a 33 esztendős katolikus papnak, akit püspöke – dr. Udvardy György megyéspüspök – a mai nappal, minden nyilvános papi működésétől eltiltott.

„A Pécsi Egyházmegyében kisegítő lelkészi szolgálatot teljesítő Cseh Péter Mihály írott és elektronikus médiumokban, internetes közösségi oldalakon és blogokban huzamos ideje tevékenykedik. Emiatt püspökétől többször kapott szóban és írásban útmutatást, szükség esetén figyelmeztetést nyilvános tevékenységének fórumait, stílusát és tartalmát illetően.
Cseh Péter Mihály a világos útmutatásoknak nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, ezért az ügyben dr. Udvardy György megyéspüspök úr előzetes vizsgálatot indított, és a botrányok megelőzésére Cseh Péter Mihályt az eljárás idejére minden nyilvános papi működésétől a mai nappal eltiltotta. További tájékoztatást a vizsgálat lezárulta után tudunk adni.”

Cseh Péter Mihály és csapata, vagy, ahogy az interneteket böngészők már régtől fogva ismerik, Csepeticsapata a fenti, szűkszavú leírás szerint túllépett azon a határon, amit a megyéspüspök és megbízói még képesek lehettek volna tolerálni. Az „útmutatások” nem érték el a kívánt célokat, a Horgeri dörgedelmek után egyetlen út maradt, az elcsapás, de legalábbis az időleges elhallgattatás, Szikla legmélyén.

0002

Ez van most.
Szigorú rövidséggel: kuss!
Meg egy, a lelkiismeretével mostantól még inkább viaskodni kényszerülő szolgálattevő, egy kisegítő lelkész, akinek papi jelmondata, lám beigazolódott: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5)

„Húszéves koromig eszembe se jutott, hogy pap legyek, bár rengeteget ministráltam és kamasz koromban elkezdtem imádkozni a rózsafüzért és naponta olvasni a Bibliát. Gyerekkori álmom az volt, hogy én legyek a világ legnagyobb focistája. Mindezért minden tőlem telhetőt megtettem. Az igazi fordulatot a szegedi egyetemi éveim alatt tapasztaltam meg a katolikus fiatalok közösségében. Ekkor átéltem Jézus személyes szeretetét és a karizmatikus megújulás által eltöltött a Szentlélek ereje. Olyan változás kezdődött bennem, ami ahhoz hasonlítható, mint amikor a Forma 1-ben a tűzpiros Ferrari elindul és felpörögnek a motorok, kezdődik a verseny. Hatalmas verseny van a világban Jézus és a Sátán között. Persze ez a harc a színfalak mögött van, de egy egyszerű emberi találkozás mögött is innen jönnek a mozgató erők. Jézus már győzött.

0004
Tiszta tekintetével mindenkit magához hív. Hiszem, hogy Ő csak jót akar és derűs mosolyával bizalmat támaszt bennünk önmaga felé és egymás felé. Lényeges része az életemnek, hogy a Szentlélek vezetésére figyelek, mit mond most nekem az Egyház által, lelkivezetőm által, saját tapasztalataim és a megerősítő jelek által is.”

Ma, amikor a csúcsra járatott világ elfordult minden klasszikus emberi értéktől, amikor az egyházaknak egyszerre kell harcolni a közönnyel, megvetéssel, meg az álnok kormányok kisajátító politikájával, Cseh Péter Mihály kérdéseket intézett a felette állókhoz, gondolatokat küldött hazánk vezetőihez és merészelte nem csak megélni a szolgálatot.

Cseh Péter Mihály, a Pécsi Egyházmegye papja kérdezni mert, s most hallgatnia lesz kötelesség. Mert a kérdése gyakorlatilag ugyanaz volt, amit nem mer megkérdezni ama bizonyos „másik négymilló”: Kaphatok-e konkrét válaszokat az okt. 2-ai népszavazással kapcsolatban? Kaphatok-e választ, hogy mit kell tennem, amikor a „fülke magányában” az igen és nem közt kell döntenem?

Nem ismerem Cseh Péter Mihályt.
Nem vagyok az ismerőse… még nem!

0001

És bár az ismerőseim közül sokan azok – sokak állították ezt, amikor a Facebook rendszerében ismerőssé váltak Péter Atyával – most csak abban bízhatok, hogy ismertsége és főleg elismertsége meggyőzheti hatalmas tévedéséről a pécsi megyéspüspököt. Amikor ugyanis dr. Udvardy György megyéspüspök „előzetes vizsgálatot indít, ahogy mondja, a botrányok megelőzésére”, éppen csak Péter Atya népszerűségét méltóztatik növelni…

A R/evolúció Blog éppen a Cseh Péter melletti kiállás jegyében igyekszik minél több olvasót és lelkes böngészőt, híveket megnyerni a szálkai kisegítő lelkész gondolatai számára. Mert itt és itt nem csak egyszerűen e „pap” gondolatai láthatóak, olvashatóak! Egy nagyszerű Embert, a másokért tenni akarók táborának egy újabb csodáját próbálják eltüntetni a hatalmasságok önkéntes szolgái, az ukázokat osztó, legócskább farizeusok.

Kiállunk hát Cseh Péter Mihály mellett és bízunk a szeretetet még érzők józanságában!

…………………………………………………………………………………………………

KIEGÉSZÍTÉS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Az egyházmegye Udvardy György és Cseh Péter Mihály közötti levelezést is nyilvánosságra hozta:
Tárgy: Az igehirdető tevékenység további folytatása
Főtisztelendő Lelkész Úr!
Krisztus Urunktól kapott feladatunk az evangélium hirdetése, mert Ő azt akarja, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek. Ez a feladat arra hív minket, hogy újragondoljuk
módszereinket, és minden erőnkből új utakat, új eszközöket találjunk, amelyekkel a mai
emberhez eljuttathatjuk a keresztény üzenetet. Ugyanakkor az új utak keresésében nem feledkezhetünk meg az Egyház egységéről, melyért a püspökök felelnek, így az
egyházmegyében folyó összes apostoli tevékenységek irányítása és összehangolása is az ő feladatuk.
A megyéspüspök feladata védeni az egyetemes Egyház egységét, előmozdítani az
Egyház közös fegyelmét, sürgetni az összes egyházi törvény megtartását, valamint ügyelni arra, nehogy visszaélések férkőzzenek az egyházi fegyelembe, különösen az ige szolgálatát, a szentségek és szentelmények kiszolgáltatását illetően (394. k., 392. k., 756. k.).
Mindezek fényében a folyó hó 11-én folytatott személyes beszélgetésünket követően most írásban is buzdítom az alábbiak megtartására.
Az írott és elektronikus tömegkommunikációs eszközökben való nyilvános szereplése a
jövőben korlátozódjon kizárólag az egyházi médiára. Kérem, hogy a tervezett sorozatokat megelőzően terjessze fel a műsortervet engedélyezésre, mutassa be az előadások vázlatát, a megjelent anyagokat utólag juttassa el hozzám.
Törekedjen arra, hogy a biztos, teljes és tiszta tanítást hirdesse, hogy a hallgatók, olvasók, nézők biztonságban érezhessék magukat, hogy mindaz, amit hallanak, az üdvösségre elvezet.
Ügyeljen arra, hogy a hívek a tanítás nyomán ne maradjanak magukra kétségek közt,
kérdésekkel telve, ugyanakkor hagyja meg a szabad döntés lehetőségét. A tanításban használt szavak, módszerek, eszközök az evangélium igazságát, méltóságát jelenítsék meg.
A jó igehirdető szívesen mélyíti el ismeretét, szolgálni akarja az igazságot, nem pedig saját szolgálatába állítani. Ezért felkészülése során olyan tiszta kategóriákkal élő munkákat használjon, melyek az Egyház tanítását, kiforrott teológiáját fogalmazzák meg. Különösen ajánlom figyelmébe a Katolikus Egyház Katekizmusát, mely az Egyház örök apostoli hitének
bemutatása, és amely a hit tanításának biztos szabálya.
Bízom abban, hogy jelen levelem – mely nem a nyilvánosságnak, hanem egyedül
Főtisztelendőségednek szól – eléri célját, és nem lesz szükség további lépések megtételére.
Számítok együttműködésére, hogy Istentől kapott adományai az egész közösség legnagyobb javára lehessenek.
Kívánom, hogy az evangélium hirdetése közben legyen tanúja Isten újjáteremtő
tevékenységének, mely lehetővé teszi, hogy az igehirdető benső átalakulása által az őt hallgató emberek is újjászülessenek a keresztségben és az evangélium szerinti életben.
Pécs, 2016. január 22.
Paptestvéri szeretettel:
György püspök

From: Cseh Péter Mihály
Sent: Monday, July 11, 2016 7:30 PM
To: Udvardy György

Kedves Püspök atya!
A következő blogbejegyzésem megjelenése előtt szeretném kikérni a véleményedet.
Ez a tervezett szöveg:
Cím: Kaphatok-e konkrét válaszokat a Püspöki Kartól az október 2-ai népszavazással
kapcsolatban?
Nyílt levél a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számára
Főtisztelendő Püspök atyák!
Áder János köztársasági elnök 2016. október 2-ára népszavazást tűzött ki a következő
kérdéssel:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Kérdéseim:
1. El kell-e mennem szavazni?
2. Ha el kell mennem szavazni, akkor igent vagy nemet kell válaszolnom?
3. Bármelyik választ is találják megfelelőnek és nyilvánosan vállalhatónak a Püspök Atyák,
kaphatok rá magyarázatot, hogy miért éppen az az erkölcsileg helyes döntés?
4. Személyes meggyőződésem az, hogy igennel fogok válaszolni. Ezt kihirdethetem-e a
szószékről?
5. Amennyiben hivatalos választ kapok Önöktől a kérdéseimre, azt nyilvánosságra
hozhatom-e?
Kérem alázattal, hogy válaszoljanak nekem.
Kedves Püspök atya!
Szerinted ezt a nyílt levelet elküldjem a Konferenciának papíron, hivatalos úton, ajánlva? Ha
igen, akkor a blogbejegyzést ne tegyem közzé a válasz megérkezéséig?
Megtisztelsz válaszoddal? Te mit mondanál a feltett kérdéseimre?
Köszönöm.
Cseh Péter Mihály
római katolikus pap

From: Udvardy György
Sent: Tuesday, July 12, 2016 10:58 AM
To: Cseh Péter Mihály ext.
Kedves Péter atya!
Meglepődve és értetlenül olvasom felvetéseidet, leveledet, tervezett leveledet és azok
provokatív, s tiszteletet nélkülöző stílusát.
Ezidáig nem fordult elő, hogy kíváncsi lettél volna a véleményemre, sőt kéréseimmel,
kifejezett utasításaimmal több esetben szembe mentél. Mi történt? Csak nem kerültél bajba?
Ha igen, kérlek szólj!
Főpásztorodként kérlek, viselkedj felelősen, Krisztust képviselve, az Egyház papjaként.
Ismételten figyelmedbe ajánlom az Egyház tanításának tanulmányozását, különösen is a
társadalmi tanítással és a lelkipásztor feladataival kapcsolatban.
Péter, tudom, hogy minden feltett kérdésre ismered a választ.
Mivel megkeresésed személyes, így ennek megfelelően az itt leírt válaszom is személyes.
Szeretettel: György atya

Főtisztelendő
Cseh Péter Mihály
kisegítő lelkész úr
részére
SZEKSZÁRD
Béla király tér 9.
7100
Tárgy: Az igehirdető tevékenység további folytatása
Főtisztelendő Lelkész Úr!
Szíves figyelmébe ajánlom az elmúlt esztendők visszatérő nehézségei miatt folyó év január
22-én kelt 234/2016 számú levelemet, melyet másolatként most is megküldök.
Kérem, hogy engedelmes lélekkel vegye komolyan annak tartalmát, az abban szereplő
előírásokat. Lelkipásztori munkáját, az evangélium hirdetését – történjen az bármilyen
formában és fórumon – nagy felelősséggel végezze, kerülve a botrány kialakulásának
lehetőségét.
Abban az esetben, ha jelen ismételt figyelmeztetésem hatástalan marad, kénytelen leszek a megfelelő büntető intézkedések megtételére. Bízom abban, hogy erre nem kerül sor, és jelen levelem – mely nem a nyilvánosságnak, hanem egyedül Főtisztelendőségednek szól – eléri célját. Számítok együttműködésére, hogy Istentől kapott adományai az egész közösség legnagyobb javára lehessenek.
Pécs, 2016. július 14.
Paptestvéri szeretettel:
György püspök

forrás: Pécsi Újság 2016.07.16.07.17.